Kuberneri kuukiri 12 – juuni 2013

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE
Head rotariaanid

Unustamatu rotary-aasta 2012–2013
Märtsis 2012 toimunud PETSil võtsin endale motoks ”Unustamatu rotary-aasta”, mis pidi tähistama seda, et  jooksval rotary-aastal  peaks igaüks ise vastama meie organisatsiooni väljakutsetele ja püüdma leida meie tegevusele konstruktiivset sisu. Asja mõte on selles, et järeltulevad põlvkonnad peaksid rotary-tegevust sama tähendusrikkaks kui meie praegusel ajal. Samal ajal ja samal eesmärgil viis Rotary Fond läbi oma ajaloo suurima muutuse, lihtsustades oma tegevust nii peakontori tasandil kui kohtadel. Samal moel on muutuv keskkond esitanud väljakutseid nii klubide kui piirkonna tasandi juhtidele. Detailidesse laskumata võin väita, et need muutused on värskendanud klubisid ja asetanud nad ”põhimõtteliste küsimuste” ette. Meil on õnnestunud muuta möödunud rotary-aasta kõikidele unustamatuks.

Mõned tähelepanekud meie tegevuse kohta.
Läänemere projekt oma kõikides vormides ja Future Vision Plan on olnud piirkonna tasandil tähelepanuväärsed tegevusvormid.
Hannele Kauranne juhitud Läänemere komitee on jätkanud valgustustegevust ja viinud läbi mitmeid erinevaid seminare, mida Katajanokka klubi on omalt poolt aidanud kontsertide ja esitlustega. Uus nähtus on koostöö Baltic Sea Action Group’iga. Oleme andnud neile lubaduse tegutseda ka edaspidi Läänemere heaks. Esimeses etapis on olnud kaasatud  Loviisa, Porvoo, Espoo ja Hango klubid primus motor’itena. Alates sügisest laieneb tegevus kõikidesse seda soovivatesse piirkonna klubidesse.

Future Vision Plan ehk uue nimega Rotary Fondi strateegia on käivitatud ja meie piirkonnas on moodustatud regionaalsed Rotary Fondi töörühmad. Nende ülesanne on kanda hoolt selle eest, et kõik klubid oleksid teadlikud Rotary Fondi toetuste saamise võimalustest ning olla abiks rahade hankimisel. Kui mõni klubi ei ole veel nimetanud oma esindajat töörühma, palun võtta ühendust oma regiooni AG-ga.

Meie piirkonnast on järgmiseks aastaks töös 7 District Grant’i taotlust ja 1 Global Grant’i taotlus. Neist viimase eest vastutab Pasila klubi, kus on juba mitu aastat tehtud tööd Namiibias asuva Martti Ahtisaari kooliga. Sinna on koostamisel uus õpetajate koolitusprogramm. Lisainformatsiooni saab Juha Kuronenilt.

On olnud ka pettumusi, neist suurim oli Kilimandžaaro haiglaprojekti läbikukkumine Soome välisministeeriumi  rahastusest keeldumise tõttu.

Lastehaigla projekt
Selle kohta saadetakse veel eraldi teadaanne enne puhkustehooaja algust. Tegemist on 20 eurose annetusega liikme kohta aastas järgmise kahe aasta jooksul.  Selle kohta, kelle ülesanne on lastehaigla ehitamine ja selle rahastamine, võib olla erinevaid seisukohti. Rotariaanid on siiski alati minemas aitama sinna, kus riik või vald ei ole olnud suutelised tegutsema ja nii teeme me ka sel korral.

PHF tunnustused  kiiduväärt rotariaanidele
30. mail 2013 toimunud pidulikul sündmusel Katajanokka Kasiinos sai ligi 40 kiiduväärt rotariaani  piirkonna taotletud PHF tunnustused. Seekord anti tunnustused pikaajaliselt ja tulemusrikkalt klubi põhitööd teinud inimestele. Veelkord palju õnne kõikidele PHF tunnustuse saanutele.

Eesti ülevaade
Kevadel külastasid piirkonna esindajad  usinalt mitmeid Eesti klubide üritusi, nii nagu see on olnud kombeks sa Soome poolel. Külaskäigud on tugevdanud arusaama sellest, et klubitasandil on piirkond 1420 väga  võrdne ja ühte mõõtu. Väljakutseks Eesti rotariaanlusele on meie organisatsiooni elitaarne ja suletud olemus, mis on tugevas vastuolus Rotary Internationali praeguste eesmärkidega. Aeg-ajalt esilekerkiv natsionalistlik mõttemaailm ja selle raamides toimuv tegevus solvab kõiki Rotary põhiväärtusi ning seda võib pidada suureks riskiks rotariaanluse vabale kasvule Eestis.

Nagu mitmed kubernerid enne mindki on öelnud, on kahju, et me ei kasuta paremini meie ühise piirkonna loodud mitmekülgseid tegevusmudeleid ja ressursse.
Tänan kogu toetuse ja rotariaanliku ühisvaimu eest, mida olen saanud Eesti klubide liikmetelt ja omalt poolt loodan igakülgselt toetada Eesti rotariaanluse kasvamisega seotud eesmärke.

LÕPUKS
Tänan piirkonna 1420 kõiki liikmeid, klubiametnikke, piirkonna juhte ja eriti abikuberneride meeskonda hea ja konstruktiivse töö eest täna, ” unustamatul rotary-aastal”. See aasta ei kordu enam kellelegi meist. Järgmisel aastal täidan Rotary Fondiga seotud ülesandeid ja BSAG koostööd, nii et nendega seoses kohtume kindlasti.
Järgmisel aastal võtab ratta oma hoolde Ilkka Torstila koos oma tiimiga.

SUUR TÄNU TEILE KÕIGILE

Tulevane programm ja rotary-dollar
DG Ilkka Torstila avaldab oma esimeses kuukirjas järgmise sügise sündmuste kalendri.

Rotary-dollar on endiselt 0.77 eurot.

Ilusat suve soovides

Harry Hedman
DG 2012–2013
DRFC 2013–2016

Kuberneri kuukiri 11 – mai 2013

Kuberneri kiri piirkonna 1420 rotariaanidele

Head rotariaanid,

Rotary-aasta on tasapisi jõudmas lõpule ja uued ametnikud valmistuvad abikuberneride juhtimisel asuma oma nõudlikesse ametitesse. Üldiselt võttes on meie piirkonnas klubide tegevus ja liikmeskonna olukord hea. On sündinud uusi projekte ja võimalusena võtta vastutus ühiskondlikes küsimustes on hakatud uuesti kasutama RYLA –t. Tänavu on piirkonnas viidud läbi vähemalt 8 RYLA projekti, mida tuleb pidada aastatepikkuse kobamise järel rekordiliseks saavutuseks.
Järgmisel aastal, kui Eesti klubid liituvad RYLA-ga, viiakse läbi ka esimene piiriülene koolitus.

LASTHAIGLA PROJEKT
Viimasel Soome PETS-il soovis osalejate rõhuv enamus, et meil oleks mõni suurem kodumaine (ehk Soome-sisene) projekt, millega klubid saaksid tegeleda välismaiste projektide asemel. Samal ajal võtsid mitmed klubid piirkonnaga ühendust ja pakkusid välja liitumist Lastehaigla projektiga.
Piirkonna töörühm DGE Ilkka Torstila juhtimisel pidas asja üle nõu ja võttis vastu otsuse, et piirkonna 1420 klubid osalevad projektis märkimisväärse panusega. Lastehaigla projekti juhib AG Rauno Selenius, kellel on põhjalikud kogemused selliste projektide osas ning tema töörühm annab veel selle kuu jooksul lähemat infot.
Palun klubisid võtta seda oma plaanides arvesse ja juba praegu mõtlema erinevatele rahahankimise võimalustele ja viisidele projekti jaoks, mis puudutab meid kõiki.

KOOSTÖÖ BALTIC SEA ACTION GROUP’IGA
Piirkond alustab koostööd Läänemere rakkerühmaga (Baltic Sea Action Group) ning eesmärk on luua koos BSAG-ga piirkonna klubidele erinevaid Läänemere kaitsega seotud tegevusmudeleid. See peaks aitama klubidel hõlpsamini ja efektiivsemalt alustada ”rohujuuretasandi” tegevust oma paikkonna vesistute olukorra parandamiseks.
Pilootklubideks on Loviisa, Porvoo-Läntinen, Espoo ja Hanko.

SEADUSANDLIKU KOGU OTSUSED
Meie organisatsiooni kõrgeim seadusandlik organ kogunes aprilli lõpus arutama põhikirja ja protseduure puudutavaid muudatusettepanekuid ja võtma vastu otsuseid. Suurimat tähelepanu äratas juba eelnevalt RI enda tehtud ettepanek kaotada osalemiskohustus ja sellega seotud muud küsimused. Meieni jõudnud info kohaselt võttis RI ilma mingeid selgitusi andmata täielikus vaikuses oma ettepaneku keset koosolekut tagasi. Sellest johtuvalt säilib osalemiskohustus endisena veel vähemalt 3 järgnevat rotary-aastat. Veel selle kevade jooksul saadame klubidele kokkuvõtte tehtud otsustest. Igaühel võib olla oma arvamus selle kohta, et nii olulisi küsimusi isegi ei soovitud jätta liikmeskonna otsustada.

SHELTER BOX TEGEVUS
Piirkonnas 1390 on loodud Shelter Box ühendus, mille otstarve on hankida ennetavalt väärtuslikke päästevahendeid katastroofide ohvrite jaoks. Piirkond liitub ühendusega liikme staatuses ja me vajame oma piirkonda asjurit, kes esindaks meid ühenduses ning tutvustaks algatust meie piirkonna eri nurkades.

EESTI KLUBIDE ARENGUTEST
Viimasel ajal on Eesti rotary-tegevus saanud pärast mõnda vaiksemat aastat taas uut hoogu. Võrreldes endiste peaaegu suletud tegevusvormidega on klubide tegevus vähehaaval avanemas suurematele ühiskonnarühmadele.
Rotary-tegevusse kuuluvate, teadlikkust ja üldisi tegevuseeldusi toetavate erinevate tegevusüksuste loomine Eestis on üks järgmise rotary-aasta suuri väljakutseid.
Juba praegu on teada, et tegeldakse mitme uue klubi asutamisega ning klubide elujõulisuse tagamiseks piisav ”back up” on vältimatu. Siin on suureks abiks ka Sirje Kallasvee nimetamine kuberneri esindajaks Eestis ja Eesti Rotariaanide Infopunkti reorganiseerimine.

SAABUVAID SÜNDMUSI
– Piirkonna taotletud PHF tunnustuste üleandmine 30.5.2013 kell 18.00 Katajanokka kasiinos
– Piirkonna kuberneride ametirahade vahetus 13.6.2013 kell 16.00 Kalastajatorppas
Muude sündmuste info leiate piirkonna kodulehelt.

TÄNUSÕNAD
Piirkond soovib avaldada tänu Katajanokka Rotaryklubile eriti tähelepanuväärse töö eest Läänemere kaitsmisel ja eriti tõsta esile Seeli Toiviot, kes töötab katkematu innuga klubis hea algatuse nimel.

ROTARY-DOLLAR
Mais on rotary-dollar 0.77 eurot

HEAD SAABUNUD KEVADET SOOVIDES
Harry Hedman
DG

Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2013

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE APRILL 2013

LIIKMESKONNA KASV
Soome Rotary liikmeskonna arvus on esimest korda mitme aasta järel leidnud aset positiivsed muutused: see on veidi kasvanud. Suurim muutuse põhjustaja on piirkond 1420, kus puhaskasv oli 22 liiget, neist 16 lisandus Eestis ning Soome poolel oli 6 liiget. Teistes piirkondades oli liikmete arvu muutus kahjuks läbinisti miinusmärgiga. Usun ja loodan, et uuenenud viis meie tegevust fokusseerida ja anda sellele tänapäevast mõõdet, on andnud positiivsele arengule hoogu. Uued presidendid ja teised klubiametnikud võiksid võtta sellest eeskuju.

ROTARY-TEATMIKU ANDMETE KASUTAMINE
Piirkonna kodulehel oleva aruteluplatvormi avamine äratas üsna suurt tähelepanu nagu iga uue asja kasutuselevõtmine. Nüüdseks on arutelu laskunud oma tavapärasesse voolusängi ning kommentaaridki on vähenenud.
Neile, kes ei soovi vestlustes osaleda või olla kursis sellega, millest jutt käib, on kodulehel Seadete (Asetukset) all juhised keskkonnast lahkumiseks. Vajaduse korral saab abi ka piirkonnasekretärilt.
Teatmiku andmeid ja eriti e-posti aadresse kasutatakse väga kaalutletult.
Klubide presidendid ja sekretärid saavad oma tööga seotud postitusi ning liikmed saavad otsepostitusi vaid harva eriti tähtsates ja kogu liikmeskonda puudutavates küsimustes. Igasugune e-posti saatmine toimub Soome Rotary-büroo kaudu ja eeldab kuberneri nõusolekut.
Liikmete andmed on konfidentsiaalsed vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Aruteluplatvormi avamine ehk ligipääsu avamine platvormile või seal vestlustes osalemine ei paljasta kellegi e-posti aadressi teistele isikutele ega seda ei ole võimalik muuks kasutuseks alla laadida.

ROTARY-AASTA 2013–2014 PIIRKONNA ABIRAHAD
Uue Foundation Grant Policy (endise nimega Future Vision Plan) kohased piirkonna abirahade taotlused on läbi vaadatud ja fondi komitee on taotlejatega võtnud ühendust. Taotlusi oli piiratud arv ning silma torkas, et klubid taotlevad vana kombe kohaselt pigem raha oma tegevuse toetuseks kui projektideks. Põhjuseks võib olla puudulik informatsioon, seepärast teavitame eelmainitud teemal ja ka stipendiumidetoetustest täpsemalt augusti/lõpus, septembri alguses.
Territoriaalsed Rotary Fondi töörühmad on loodud ja nad alustavad tegevust esialgu uute reeglite osas end koolitades ning suvel algab töö juba kohtadel.

EELSEISVAID SÜNDMUSI
– 15. nädalal toimub kolm Läänemere-teemalist sündmust: Katajanokka korraldatav kontsert, Eetost otsimas ja ühisüritus Raaseporis Novias 10.04.
– 16. nädalal korraldab Katajanokka teise kontserdi, mis toimub 16.10 Temppeliaukio kirikus
– 25.04 toimub Kalastajatorppas liikmeskonnateemaline arutelu ja sparringuüritus
– Koolitustoimkond korraldab aprillikuus erinevates paikkondades mitmeid uute liikmete arutelusid
– 11.04 on piirkonna juhtkonna nõupidamine

Kõikide sündmuste kohta leiate lisainformatsiooni piirkonna kodulehelt.

ÕNNITLUSED
Nõmme-Tallinn Rotaryklubi tähistab 21.4.2013 oma 75. aastapäeva. Palju õnne!

ROTARY-DOLLAR
Aprilli kurss on 1 USD = 0,77 €

HEAD KEVADET SOOVIDES
Harry Hedman
DG

Kuberneri kuukiri 9 – märts 2013

ROTARY PIIRKONNA 1420 KUBERNERI KUUKIRI KÕIKIDELE ROTARIAANIDELE                         Märts 2013

HEAD ROTARIAANID

ALGAS ROTARY-AASTA  2013-2014
Eelmisel laupäeval peetud PETS-il ehk uute klubiametnike koolitusseminaril käivitati järgmise rotary-aasta ettevalmistused klubitasandil. Selle moto võib sõnastada kui  VÄLJAKUTSEKS ON UUENEMINE, mis on otsene järg praeguse rotary-aasta tegevuseesmärkidele. Mõte, et rotariaanlusesse mahub muudki kui meeldiv koosolemine, on äratanud arutelu.  Peamiselt on jõutud järeldusele, et meie tegevus peab olema mitmemõõtmeline selleks, et rotariaanlus oleks ka tulevikus vahend heategude sooritamiseks meie kogukondades. Tänapäevaste rotariaanidena ei tohi me olla  isekad ega kaitsta seda, mis meile tundub praeguses elusituatsioonis mugav ja vähese vaevaga saavutatav.
Meie organisatsioon muutub tohutu kiirusega ning kui aprilli lõpus toimuvas Seadusandlikus kogus otsustatakse kaotada osalemiskohustus ning jäetakse klubidele vabad käed otsustamaks koosolekute pidamise viisi ja arvu üle,  seab see meie tegevusele juba täiesti uued piirid.  Eeskirjamuudatused hakkavad kehtima alates 1.7.2013 ja need on aruteluks esil  meie piirkonna foorumis. Järgmise rotary-aasta kavandamisel tuleb võimalikele muutustele pöörata tähelepanu juba täna ning kevade jooksul arutleda klubides selle üle, mis on nende  tegelik mõju.

ROTARY-AASTA 2013-2014 PIIRKONNA TOETUSED (DISTRICT GRANTS)
Väljakuulutatud tähtajaks saabus kümmekond piirkonna toetuste taotlust. Piirkonna Rotary Fondi komitee hindab need vastavalt Timo Kauppinenilt saadud ülevaatele märtsi lõpuks ning heakskiidetud taotlused avaldatakse aprilli kuukirjas. Timo Kauppinen võtab taotluste täpsustamiseks kõikide taotlejatega ühendust.  Üldine tähelepanek on, et taotluste kvaliteet on märgatavalt paranenud ja projektid mahuliselt suurenenud.

Veebruari kuukirjas välja kuulutatud parima projekti autasu otsustatakse taotluste hindamise käigus ja tulemus avaldatakse sügisesel piirkonnakoosolekul.

PIIRKONDA SAABUNUD TUNNUSTUS
Soome Rotary on avaldanud tunnustust meie piirkonna pikaajalisele sekretärile Mikko Suotsalole (Luoteis-Helsinki RK) ja autasustanud teda Soome Rotary teenetemärgiga tulemusrikka töö eest piirkonna ja kõikide rotariaanide heaks.
Parimad õnnesoovid Mikkole.

PIIRKONNA FOORUM
Pika ootamise järel avatud aruteluplatvorm on äratanud mitmeid kommentaare. Asja mõte on lubada aruteludel toimuda vabalt ja piiranguteta, usus, et aja jooksul leiab see üldist kasutust omavahelist suhtlemist edendava foorumina.
Foorumist saabuvate sõnumite hulka  saab lihtsalt piirata dialoogikastis nähtava Seadete valiku abil ning kui see ei õnnestu, saata sõnum piirkonnasekretärile Mikko Suotsalole.

EELOLEVAID SÜNDMUSI
Katajanokka Rotaryklubi korraldab Save The Baltic Sea Festivali 8-16.4.2013.
Meie piirkonna korraldatav Läänemere-teemaline seminar ”Fosforid põllule, mitte merre” toimub Raaseporis Novias 10.4.2013 kell 13-17 ( Vaata piirkonna kodulehelthttp://rotary1420.org/wiki/show/1753/rotareiden_ja_itamerihaasteen_seminaari_raaseporissa_10.4.2013_klo_13_-_17 )

Uute liikmete koolitusseminar (Rotary alusteadmised) korraldatakse Kalastajatorppas 25.4 kell 18.00.
Täpsemad juhised anname hiljem.

ROTARY-DOLLAR
Märtsis on rotary-dollari kurss 0.74 €

HEAD KEVADE ALGUST SOOVIDES

HARRY HEDMAN
DG

Kuberneri kuukiri 8 – veebruar 2013

PIIRKOND 1420

Head piirkonna rotariaanid

LIIKMETE ARV  JA  OSALEMISSTATISTIKA
Piirkonna klubide tervisekaartide aastavahetuse tulemused on saadetud asekuberneridele klubide koosolekutel raporteerimiseks. Olukord piirkonnas ei ole kurb, vaid ainult murettekitav, sest uute liikmete liitumine meie tegevusega on eelmisel sügisperioodil üldiselt vähenenud, kuigi mõned klubid on teatanud oma liikmeskonna lisandumise kohta kiiduväärt  numbreid.
Ise ma ei usu, et ainult uute liikmete värbamine oleks lahendus meie tegevuse tulevikuväljavaadete kindlustamiseks, vaid pigem see, et meie tegevus muudetakse ajale ning eriti tänapäeva nõudmistele vastavaks. Helsingi keskuses on nõudmised teistsugused kui Hangos või Loviisas, kuid kummaski on need  teistsugused kui 10-20 aastat tagasi.
Nüüd, kui uued funktsionärid astuvad ametisse ja hakkavad kavandama tulevast 2013.-2014. rotary-aastat, kutsun kõiki üles katsetama uusi tegevusvorme ja kannustama klubi liikmeskonda astuma muutuste teele samas kui klubi liikmed kannustavad vastutajaid muutma tegevuse suund tänapäevale vastavaks.
Käesoleva ja tuleva rotary-aasta teemad annavad üheskoos suurepärase vundamendi sellele tööle. Vaja on vaid julgust ja pealehakkamist.
Julgust on vaja ka osalemisstatistika raporteerimiseks, olgu siis tulemused head või halvad. Klubi sekretäril ei kulu rohkem kui paar minutit  kuus klubi eelmise kuu andmete teatamiseks. Neist andmetest moodustub seejärel klubi tervisekaardi  raporti põhi, mis on väga hea töövahend oma klubi arengu jälgimiseks ja võrdlemiseks sama territooriumi teiste klubidega. Loodame, et asjad hakkavad paranema.

SOTSIAALMEEDIA PIIRKONNA VEEBILEHEL
Piirkonna kõikidele rotariaanidele on saadetud kasutajatunnused, millega pääseb osalema vestlustes meie ühistest küsimustest ja veidi ka muustki. Kasutage seda võimalust ja muutke see uueks informatsiooniallikaks. Lisainfot saab piirkonnasekretärilt.

FUTURE VISION PLAN  JA  ROTARY-AASTA 2013-2014 TOETUSTE TAOTLEMISE TÄHTAEG
Rotary Fondi uus tegevusmudel – Future Vision Plan –  hakkab meie piirkonna osas kehtima alates 1.07.2013.
Koolitustel on osalenud tähelepanuväärselt vähe piirkonna rotariaane, seetõttu on otsustatud moodustada territoriaalsed Future Vision Plan toimkonnad, kella ülesanne on kanda hoolt projektitegevuse edendamise ja üksikute klubide või klubikoosluste projektidele rahastuse hankimise eest.
Territoriaalsete toimkondade koosseisud avalikustatakse märtsis enne tegevuse algust.

Kõiki piirkonna klubisid kutsutakse üles veebruari lõpuks teatama piirkonnale vabas vormis taotlusena oma projektitoetuste vajadus aastaks  2013-2014, et taotlused jõutaks käsitleda ja saata õigeaegselt Rotary Fondile. Juhul kui me nii ei toimi, jäävad meil piirkonna abirahad täielikult saamata ning järgmine jagamine toimub alles aastal 2014-2015.
Taotlused võib saata mulle allolevale aadressile, seejärel võtame taotlejaga ühendust detailsema taotluse koostamiseks.

PETS MUNKKINIEMIS  09.03.2013
Helsinki Finlandia Hall Rk korraldab iga-aastase PETS koolituse ja piirkonnanõupidamise 09.03.2013 Munkkiniemi Ühiskoolis Helsingis  ( sama koht kui eelmisel korral).
Üritus on mõeldud peale tulevaste klubiametnike ka teistele huvilistele ning eriti uued liikmed saavad hea ettekujutuse meie tegevuse suundadest ja eesmärkidest.

TULEVASED PIIRKONNA SÜNDMUSED
Piirkonna korraldatavad ja piirkonnas toimuvad sündmused leiate kõige paremini piirkonna veebilehelt. Käige uudistamas.

ROTARY-DOLLAR
Rotary-dollari kurss on endiselt  US 0.77
HEAD KEVADE ALGUST JA KOHTUMISENI PETS-il

Harry Hedman
D-1420

Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2013

PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE

JAANUAR ON TEGEVUSE AKTIVEERIMISE KUU
Meie piirkonnas on esimene poolaasta selja taga ning enamus klubisid on võtnud käsile ja oma plaanidesse tegevuse aktiveerimise Rotary Internationali püstitatud tähiste kohaselt. Meie ühine eesmärk on meie tegevuse vormi ja sisu muutmine  selliseks, et tänapäeva töölkäiv osa elanikkonnast peaks seda huvitavaks ja ühiskonda teenivaks. Tegevusvormid on mitmekesised ja on alati seotud klubi tegutsemiskeskkonnaga. Ülesanne ei ole ülejõu käiv ega eriti raske, kui tegutsetakse avatud meeltega ning sooviga midagi uut katsetada.  Meil kui praegustel Rotary aate kandjatel on kohustus anda rotariaanlus üle uuele põlvkonnale paremana kui meie selle vastu võtsime. See peab olema  meie kõikide juhtmõte meie tegevuses.

Jaanuari – veebruari vahetusel 2013 algavad uute klubiametnike koolitused, mis jätkuvad ka märtsis. Erinevalt eelmistest aastatest ehk ei anna  tuleval suvel toimuv ametnike vahetus alust praegusele ametnikkonnale oma töös lõdvaks lasta. Eriline põhjus peitub ka selles, et aastavahetuse Tervisekaardi tulemused ei olnud piirkonna klubide jaoks meelitavad. Võrreldes varasema raportiga on toimunud tulemustes märgatavaid muutusi. Tervisekaardi tulemused on saadetud asekuberneridele ja nad arutavad need koos klubidega läbi. Kui tulemuste kohta ei ole midagi kuulda, küsige nende kohta asekuberneridelt. Tundub, et tööd on meil kõikidel ees palju.

PIIRKONNAKUBERNER 2015-2016
Piirkonnakuberneri 2015–2016 kandidaadiks on valitud (RI otsustab lõplikult) AG Ritva Heinonen Helsinki City West Rotaryklubist. Ta jätkab järgmisel rotary-aastal ka Lääne-Uusimaa asekubernerina. Palju õnne Ritvale!

PROJEKTIKOOSTAMISE VÕISTLUS
Piirkond kuulutab välja võistluse sellise Future Vision Plan kohase projekti koostamiseks, mis esindaks meie organisatsiooni vastutust ühiskonna ees ja eeldaks mitme klubi osalemist projekti teostamises.
Projekti idee  peab olema uus ja varem läbi viimata ning olema suunatud meie piirkonna territooriumile. Projekti rahaline väärtus ei ole määrav, vaid raskuspunkt on rotariaanide isiklikul panusel ja pühendumisel. Projekti peab saama ka korduvalt läbi viia piirkonna erinevates paikkondades.
Parima ettepaneku teinud klubi autasustatakse 1000 euroga ja teine koht 500 euroga. ˇüriina toimib  piirkonnanõukogu, kellel on õigus kiita taotlused heaks või need tagasi lükata.
Kirjalikud ettepanekud tuleb saata hiljemalt 28.2.2013 piirkonnasekretärile. Tulemused avaldatakse PETSil.

TÄHTAEGU JA MEELEPIDAMIST
1. SAR-raportid on vaja saata kohe teele.
2. 2012.–2013. a (ehk jooksval rotary-aastal) lõpeb piirkonna abirahade taotlemistähtaeg 30.01. Taotlused tuleb saata Tapani Peltonenile.
3. 2013.–2014. a (ehk tuleval rotary-aastal) lõpeb District Grants (end. piirkonna abiraha) taotlemise tähtaeg 28.02. Taotlused tuleb saata Harry Hedmanile.
4. Rotary Fondi seminar toimub 9.2.2013 Tamperes. Lisainfo Soome Rotary ja piirkonna kodulehelt.
5. Piirkonna eelolevad sündmused leiate meie kodulehelt.
6. Rotary-dollari kurss on endiselt USD 1 = 0.77e

KLUBIDE SÜNDMUSED PIIRKONNA KODULEHELE
Piirkonna koduleht on see kanal, mille kaudu saab vahendada teavet piirkonnas toimunutest või toimuma hakkavatest sündmustest.
Klubidel ja klubide komiteedel palun saata teie tegevuse kohta lühikesi teateid, kutseid sündmustele, aruandeid tegevuse kohta piirkonnasekretärile, kes laeb need üles kodulehele.
HEAD ALANUD 2013. AASTAT!

Harry Hedman
DG 2012–2013

Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2012

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE

Head rotariaanid!

DETSEMBRIKUU TEEMA ON ROTARY-PERE

Rotary kuude teemad peegeldavad kalendriaasta kulgemist. Detsembris soovitatakse rotariaanidel pöörata pilk ja tegevuse suund lähiümbrusesse. Detsember on ka poolt distantsi tähistav verstapost nii klubide kui piirkonna ametnike tegevuses sellel ”igavesti meeldejääval rotary-aastal”. Aastavahetusega seotud aeg lubab meil igaühel heita pilk tehtule ning otsustada, kuidas minna edasi saabuval kevadhooajal. Rotary-aasta ei ole ju veel lõppenud ja pool on meid alles ees ootamas.
Rotary Internationali ja Rotary Fondi, ehk meie kõikide, tegevussuundade tutvustamine klubides on äratanud elava keskustelu ja põhjustanud isegi sõnavahetust. Poolt ja vastuhääli on kostnud nii erinevatel sündmustel kui neile järgnevais koridorivestlusis. Vastuvaidlejad imestavad üldiselt selle üle, kas rotary-tegevus ei olegi enam selline, millega mina liitusin aastaid tagasi. Uue rotariaanluse pooldajad tõdevad, et ”seda ongi oodatud” või kiidavad heaks, et tegevusmudel on selge. Liikmeskonna selge enamus on asunud äraootaval seisukohal ja selginemine on olnud meeltmööda. Need klubid, kus ollakse harjunud tegutsema väljaspool oma korralist koosolekut, toetavad uut lähenemist ning peaasjalikult need, kellele on piisanud kogunemisest korra nädalas, esitavad vastuväiteid.
Rotary-tegevus põhineb kolmel peamisel teljel: sõprus, info jagamine ja omavaheline ”koolitus” ning välismaailma positiivne mõjutamine. Uue telje eesmärk on tõsta viimasena mainitu kasulapse staatusest üheks meie tõeliselt oluliseks tegevusvormiks. Küsimus ei ole siin millestki muust.

Loodan, et igaüks mõtiskleks ja leiaks aastavahetuse ajal tarku mõtteid selle kohta, kuidas viia edasi meie hoolde usaldatud ülesandeid rotariaanluse kandjatena Soomes.

KLUBIDE ABIRAHADE (District grants) TAOTLEMINE AASTAKS 2013-2014
Future Visio Plan’i seatud raamides saab klubide tegevusele mõeldud toetusi taotleda üheainsa piirkonna taotlusega kogu rotary-aastaks 2013-2014. Toetuse summa on üldiselt sama mis klubi rahaline panus ehk 1:1.
Taotluste esitamise esialgne tähtaeg on 31.03.2013. Hiljem esitatud taotlustel ei ole kõne all oleval rotary-aastal eduvõimalusi.
Palun teil viia end kurssi Rotary Fondi põhimõtteliste tingimustega rahastatavate projektide osas.
Kõik see ei puuduta GLOBAL GRANTE.

PIIRKONNA 1420 SÜNDMUSED
Novembris korraldasid Myyrmäe ja Leppävaara klubi rohkearvulise osalejaskonnaga New Generation sündmuse. Ühes neist esines ettekandega Soome Eduskunta välisasjade komisjoni esimees ja teises endine peaminister. Hästi õnnestunud sündmused, mis annavad teistelegi nii meie organisatsioonis kui väljaspool eeskuju vastutustundliku tegevuse osas tuleviku heaks.
Tartu-Hansa Rotary Klubi korraldas heategevuskontserdi, kus esines ka klubi oma koor. Publikut oli 1000 inimest, mis on piirkonna kõikide aegade rekord.
Kui klubid soovivad kogu piirkonnale teada anda oma eelolevatest sündmustest, saab seda teha valikuliselt presidentidele mõeldud kuberneri teadaande vahendusel ning avaldada ka piirkonna kodulehel. Asjad hakkavad liikuma, kui võtate ühendust piirkonna sekretäriga.

TULEMAS
1. Lucia-pidu Börsiklubis Helsingis 15.12. alates kella 18. Mõeldud kõikidele piirkonna rotariaanidele ja nende perekonnaliikmetele. Korraldab Helsinki International RC, lisainfo kodulehel.
2. Piirkonna suusalaager (Rotary 8 th Ski Camp) Viljandis 11.-13.01.2013. Registreerumine kodulehel olevatel aadressidel ja Olavi Lohikoskile ühistranspordi asjus.
Piisab rotariaanlikust suusaoskusest.
3. Kirikukontsert Inner Wheel’i ga 12.01.2013 Espoo Olari kirikus. Infot vaata piirkonna kodulehelt.
Järgmise Rotary-aast aametnike koolitusseminarid algavad veebruari alguses asekuberneride juhtimisel.
Aasta 2015-2016 kubernerikandidaadi nimetamise kohta saadetakse info klubidele pärast seda, kui komitee on viinud läbi intervjuud ja teinud oma ettepaneku. Nimetamiskomitee loodab oma töö lõpetada enne aastavahetust.

ROTARY-RAHA
Detsembris 2012 on rotary-dollari kurss 0,77 eurot.

HARRY HEDMAN
DG 1420

Kuberneri kuukiri 5 – november 2012

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE

Head rotariaanid

Novembrikuu teema ja koolitus
Alanud kuu on pühendatud  Rotary Fondile ning sellega tahetakse tuletada kõikidele rotariaanidele meelde, et meie tegevus ei kohaliku ega rahvusvahelisel tasandi organisatsioonina ei oleks võimalik ilma piisava rahastuse ega annetusteta. Annetused End Polio Now kontole või iga-aastasesse fondi on see selgroog, mille toel kogu meie tegevus püsib. Uue süsteemi jõustumise järel ei saa järgmistel aastatel need klubid, kes ei ole Rotary Fondi toetanud, ka ise fondilt toetusi oma projektide elluviimiseks. Selles mõttes on ka iga väike annetus oluline.
Uus rahastamissüsteem eeldab ka, et Rotary Fondilt toetust saav klubi oleks sertifitseeritud (st klubi haldus ja toimimisviisid vastavad Rotary Fondi määrustele). Sertifitseerimise esimene tingimus on klubis Fondi asjadega tegeleva ametniku osalemine piirkonna korraldatud Future Vison Plan koolitusel. Selline koolitus korraldatakse 22. novembril alates kella 18.00 Kalastajatorppas Helsingis.  Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine piirkonnasekretäri Mikko Suotsalo meilile mikko.suotsalo(at)pp.fi. Ainult e-emailile saadetud registreerumine läheb arvesse. Samas kohas toimub kell 16.45 Munkkiniemi Rotaryklubi koosolek, kuhu on koolitusel osalejad samuti oodatud.
Rotary Fond on tunnustanud Helsinki City West klubi liiget Kari Tallbergi pikaajalise ja tulemusrikka töö eest Rotary Fondi heaks, omistades talle fondi kõrgeima autasu. Piirkond ühineb õnnitlustega, tõdedes, et tunnustatud on väärikat inimest.

Piirkond 1420 siirdub sotsiaalse meedia ajajärku
Meie piirkonna rotariaanidele avaneb võimalus kommenteerida ja osaleda vestlustes meie piirkonna kodulehel. Umbes aasta tagasi vahetasime piirkonna kodulehe platvormi ning selle üks põhjus oli rotariaanide kaasamine sotsiaalsesse meediasse. Nüüd on aeg astuda järgmine samm.
Rotary-vend Christian Lupander, kes tegutseb vabatahtliku tehnilise toena, saadab kõikidele piirkonna rotariaanidele, kelle meiliaadress on teada, kasutajatunnuse ja salasõna. Nendega saate hakata jätma kommentaare ja oma nägemusi piirkonna tegevuse kohta.  Piirkonna kodulehe aadress on http://rotary1420.org/piiri/ .
Usun, et see võimalus edendab meie omavahelist paremat suhtlemist. Külastage kodulehte ja olge aktiivsed!

End Polio Now
Piirkond on olnud aktiivne ja võtnud samme Soome „This Close“ saadiku saamiseks toetamaks meie tegevust. Arkkiaater Pelkonen on lubanud võtta see ülesanne vastu. Piirkond saadab kõikidele klubidele tasuta voldikuid jagatavaks annetuste tegijatele või kasutamiseks tutvustava materjalina. Materjal on tasuta. This Close plakateid trükitakse vaid sellisel hulgal, mida meie klubid vajavad ja hind (tagasihoidlik) moodustub selle alusel. Eeltellimusi saab teha aadressile lohikoski(at)welho.fi .

Kuulutus talentide leidmiseks
Meie piirkonnas on tehtud algatus oma orkestri moodustamiseks. Kõiki piirkonna muusikaharrastajaid palutakse võtta lisainfo saamiseks ühendust Liisa Stjernbergiga.
Lucia-pidu 15. detsembril Börsiklubis Helsingis
Helsinki International on mitmel aastal korraldanud heategevuslikel eesmärkidel ja omavahelise suhtlemise edendamiseks Lucia-pidu. Tänavu on Lucia-pidu saanud piirkonnaülese ürituse staatuse ning ma loodan, et võimalikult paljud piirkonna rotariaanidest koos abikaasadega saavad sellel ühisel jõulueelsel peol osaleda.
Täpsem info ja registreerumine Helsinki International RC kodulehe kaudu.

Eelseisvaid sündmusi

  • jaanuaris-veebruaris toimuvad territoriaalsed eel-PETS-id. Ajakava ja programm teatatakse hiljem. Sündmus on mõeldud eelkõige tulevastele presidentidele ja sekretäridele ning klubi valitud kolmandale isikule. Osalemismaks 60 €. Osaleda võivad ka teised soovijad.
  • üleriigiline Rotary Fondi seminar peetakse 9. veebruaril Tamperes. Hilised tegutsejad saavad seal paigata auke oma teadmistes.

Rotary-dollari kurss
Novembris on Rotary-dollari kurss 0,77 €
Head piirkonna rotariaanid, kui teil on mõtteid, kuidas võiksime edendada oma tegevust või kõrvaldada takistusi hea rotariaanluse teelt, võtke ühendust oma territooriumi asekuberneri või minuga.

Tervitades
Harry Hedman
Piirkonnakuberner

Kuberneri kuukiri 4 – oktoober 2012

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE

Head rotariaanid

PIIRKONNAPIDU SAI LÄBI
Eelmisel nädalavahetusel peetud piirkonnapidu ja piirkonnakoosolek näitasid, et rotariaanid oskavad olla ka lõbusad, kui selleks võimalus antakse. Eriti silmatorkavalt oli üritusega rahul RI presidendi eriesindaja ja tulevane RI juhatuse liige PDG Holger Knaack (D1940).
Suure tänu on ära teeninud Munkkiniemi Rotary klubi heatasemelise korraldustöö ja ettekannete vahel kõlanud suurepäraste sissejuhatuste eest.

KUBERNERIKANDIDAADID ROTARY-AASTAKS 2015-2016
On taas aeg vaadata enda ümber ja pidada aru, kes võiks olla sobiv ja nõusolev kandidaat kuberneri ametipostile aastal 2015-2016. Meie piirkonna tava kohaselt kaasatakse valitud isik piirkonna töödesse-tegemistesse täie jõuga kohe pärast tema valimist, et ta saaks võimalikult laia pildi oma ülesannetest ja oskused nendega toimetulekuks enne tegelikku pingelist kuberneriaastat.
Igasugune otsene või kaudne kandidaadi reklaamimine või sellisena mõistetud tegevus on meie reeglite järgi rangelt keelatud ja võib viia kandidaadi diskvalifitseerimisele.
Kandidaadi seadmise viimane tähtaeg on 30. november 2012. Soome või rootsikeelsed taotlusele tuleb lisada ka ingliskeelne täidetud taotlusvorm, mis sisaldab teatud kirjalikke kinnitusi kubernerilt.

TEAVITAMINE KLUBIDE TEGEVUSEST
Piirkonna klubisid külastades olen olnud hämmastunud, et peaaegu kõik klubid osalevad mingites projektides. Hämmastus on olnud veelgi suurem selle üle, et naaberklubides ei teata neist projektidest midagi. Meil on piirkonnas umbes 3300 liiget ning on esmase tähtsusega, et iga klubi annaks piirkonna kodulehel teada oma tulevastest ja juba möödunud projektidest ja sündmustest. Nii suurtest kui väikestest. Foto ja 10 rida juttu piisab täiesti, saatke need piirkonnasekretärile Olavi Lohikoskile aadressil lohikoski@welho.com

RAHVUSVAHELINE LASTEHALVATUSE VASTU VÕITLEMISE PÄEV 24.10.2012 JA SOOME THIS CLOSE SAADIKU NIME AVALDAMINE
END POLIO NOW projekt jätkub praeguste prognooside kohaselt veel paar aastat. Klubidel, kellel on eelmisest aastast korjanduskaste või muud selleks sobivat varustust, soovitame  rahvusvahelisel lastehalvatuse vastu võitlemise päeval viia läbi samasugune korjandus kui aasta tagasi, laenama oma varustust teistelegi ja seda  muudel päevadel. Korjanduse võib korraldada suvalisel päeval, see ei ole seotud 24.10 kuupäevaga ning selleks on olemas kehtiv korjandusluba, mis on Soome Rotary ry nimel.
Piirkond 1420 on alustanud tegevust oma THIS CLOSE saadiku saamiseks, kes on lubanud hakata ka END POLIO NOW egiidi all tehtava töö patrooniks. Saadiku nimi avalikustatakse esmaspäeval. 22. oktoobril Helsingis peetaval lastehalvatuse vastast tööd käsitleval
konverentsil, kus ka rotariaanid on hästi nähtaval positsioonil. Sündmusele pääseb kutsetega, kuid mõned kohad on veel saadaval. Soovijad võivad võtta ühendust Ilkka Torstilaga.
Piirkond saadab kohe pärast nime avalikustamist voldikuid ja muid PR-materjale klubidesse, neid saab kasutada korjandustel ja ka tegevuse taustmaterjalina. Materjalid on enamasti tasuta.
Rotary Internationali kodulehelt leiate toreda THIS CLOSE klipi, kuhu soovijad saavad lisada oma foto, kui vaid sõrmed painduvad THIS CLOSE malli. Külastage kodulehte ja vaadake!

TULEVASI SÜNDMUSI
Rotary Fondi seminar toimub 22.11.2012 Kalastajatorppas ja teemaks on Future Vision Plan. Seminar on mõeldud klubide presidentidele ja fondi asjuritele. Osalemine on kohustuslik, kui klubi kavatseb taotleda klassifikatsiooni, mis on omakorda eelduseks Fondi ja piirkonna toetuse saamisele. Seminaril käsitletakse põhjalikult Future Vision Plan’i praktilist tähendust klubitegevusele. Klubide registreerimise osas võetakse seisukoht.
Piirkond saadab alanud nädalal kõikidele klubidele komiteede ja töörühmade ettepanekud koolituste ja muu tegevuse kohta sügisperioodil. Piirkond soovib viia läbi sellised koolitused, mis on vajalikud kõikidele klubidele ja mis sobivad kõige paremini suurtele rühmadele. Kommentaarid ja ettepanekud palun saata DT Timo Lhtinenile.

ROTARY-DOLLARI KURSS
Oktoobris on Rotary-dollari kurss 0,77 €

Head sügise jätku soovides

Harry Hedman
DG 2012-2013

Kuberneri kuukiri 2 – august 2012

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE

HEAD ROTARIAANID
Rotary-aasta 2012- 2013 on saanud tuule tiibadesse ning enamus klubidest on võtnud hästi vastu tänavuse aasta teema „Rahu läbi ühiskonna teenimise“.
August on liikmeskonna ja laienemise teemakuu. Kuigi tänavu ei rõhutata uute liikmete värbamise tähtsust samal määral kui eelmistel aastatel, on iga klubi ülesanne kanda hoolt selle eest, et klubi liikmeskond vastaks parimal võimalikul moel oma tegevuspiirkonna ühiskondlikule läbilõikele. Teiselt poolt püsib meie tegevus aktuaalsena vaid siis, kui me püüame mõjutada ühiskonda vastavalt Rotary aadetele. Teema „Rahu läbi ühiskonna teenimise“ pakub suurepärase lähtekoha koostööle teiste organisatsioonidega ja niiviisi saavutama märkimisväärsemaid tulemusi kui vaid üksi tegutsedes.

TERVISEKAARDI projekt
Kuopio-Veljmies Rotaryklubi liige IPDG Aarno Kari on loonud Soome Rotary-klubidele tervisekaardiprogrammi, kus hinnatakse iga klubi toimetulekut nii uute liikmete värbamises, liikmeskonna ealise struktuuri mitmekesisuse tagamises ning mõne muu tähtsama parameetri osas. Piirkonna tasandil avalikustatakse tulemused 15.augustil, seejärel tutvustavad asekubernerid neid kõikidele klubidele. Eelinformatsiooni põhjal on meie tervis päris heas seisukorras, kuigi piirkonna erinevate osade vahel on üsna suured käärid. Tulemused annavad igale klubile võimaluse võrrelda oma tegevust teiste lähiklubidega ja kogu piirkonna keskmisega. Usun, et tervisekaardist saab hea ja kasulik töövahend meie tegevuse paremaks muutmisel.

TEGEVUSEST TEAVITAMINE
Meie piirkonnas toimub ja juhtub nii mõndagi. Sageli jääb teave toimuva kohta ainult oma klubisse ning toredates ettevõtmistes osalevad vaid lähiümbrusse kuuluvad. Piirkonna koduleht on mõeldud üldiseks foorumiks, kus sobib teada anda nii suurtest kui väikestest sündmustest. Piirkonna II sekretär Olavi Lohikoski ( lohikoski@welho.com ) ootab infot eelseisvate sündmustest ja piirkonnas juba toimunust. Ta koondab ka RI teadaannetest olulisemad ja paneb need meie kodulehele üles.

FUTURE VISION PLAN
Rotary Fondi uue tegevusmudeli – Future Vision Plan – käivitamine on tänavuse rotary-aasta  suuremaid väljakutseid. Piikonna fondikomitee korraldab sügisel piirkonna erinevates osades mudelit tutvustavaid koolitusi. Praegu lisan sellele kuukirjale infoks ja tegutsemiseks Rotary Fondi koostatud ettevalmistuste ajakava. Juhul, kui klubi kaalub  Global Grants’ides osalemist, on tingimuseks klubi registreerimine ühenduste registris. Ka muudel põhjustel tasuks kõikidel klubidel uurida oma võimalusi ja soovi registreeruda, eriti vastutuse ja teatud haldusküsimustega tegelemise suhtes.  Kindlasti on paljudes klubides olemas vastav juriidiline kompetents nende küsimuste arutamiseks. Vajaduse korral saab abi ka piirkonnasekretärilt.

PIIRKONNAPIDU JA –KOOSOLEK 6.-7.10.2012 KALASTAJATORPPAS  HELSINGIS
Kogu piirkonna ühine suursündmus on saanud  uue kuue. Me ei kogune enam konverentsi pidama, vaid veetma ühist piirkonnapidu, mille moto on „Rotariaanlus on vahva“.  Esimene teadaanne selle kohta on juba saadetud klubidele ning ma palun seda levitada kõikide liikmete seas, et meie ühisele rotary-peole koguneks võimalikult suur hulk inimesi. Täpsema programmi ja registreerumisjuhised saadame paari nädala jooksul.

ROTARY-DOLLAR
Augustikuu dollari kurss on 0,83 €.

HEAD SUVE LÕPPU SOOVIDES
Harry Hedman DG 2012-2013

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.