Häid jõule! Merry Christmas!

Olgu sel pühade ajal palju elurõõmu ja sära!
Täitugu kõik soovid ja unistused ja tundke seda õnne aastaringselt.
Soovime teile häid jõule ja head uut aastat!

 

May this holiday season sparkle and shine.
May all your wishes and dreams come true and may you feel this happiness all year round.
Wishing you a merry Christmas and a Happy New Year!

Jõulukaart

02.11.2015 / Hingedepäeva heategevuslik konsert Nõmmel

Nõmme Rotary klubi korraldamisel toimub esmaspäeval, 02. novembril traditsiooniline Hingedepäeva heategevuslik kontsert Nõmme Rahu kiriku toetuseks. Esinejaks on ansambel Kõrsikud.

Kontserti algusaeg on 19:00, piletite müük algab tund varem.
Pileti hinnaks on 10.-€.

Nõmme Rahu kirik asub Nõmmel, Võsu tn 5.
Google kaart: https://goo.gl/maps/r9ZwALttBkD2

Olete väga oodatud!


Kuberneri kuukiri nr 3 – september 2015

AUSTATUD ROTARIAANID

September on rotary-kalendris nimetatud uute sugupõlvede, põhihariduse ning lugemis-ja kirjaoskuse kuuks.

Lisaks sellele, et aitame muuta noorte elu õpilaste vahetustegevuse, RYLA programmide, Rotaracti liikmete toetamise ja koolistipendiumide jagamisega, on hea pidada meeles, et noored on ka Rotary tulevik – peame ka ise kasvama, saama nad innustuma meie tegevusest ja sellega liituma.

Vahetusõpilastega seonduv tegevus on üks meie ”lipulaevu” ja selle eest tulebki hoolt kanda, säilitada tegevuse läbiviimisel juba saavutatud kõrged standardid ning lisada võimalust mööda noorte ligipääsu vahetustegevusse. Aastase vahetuse kõrval tasub tähelepanu pöörata ka lühiajalistele vahetusliikidele nagu suve- ja laagrivahetused. Mitmed meie piirkonna klubid on aastate jooksul korraldanud koos erinevate koolidega RYLA programme. Kuulu järgi on õpilaste innustus väga palju kasvanud ja huvi korraldatud ürituste vastu on tähelepanuväärne. Seda teed mööda tasub edasi minna. Lugedes mulle saadetud klubide tegevuskavasid, olen täheldanud, et mitmetes neist on mainitud erinevaid koostööprojekte kohalike koolidega, sageli on tegemist erinevatest saavutustest lähtuvate stipendiumide jagamisega.

Oma ametiaja üheks peateemaks olen võtnud meie piirkonna Rotaracti tegevuse toetamise ja tugevdamise. Minu eesmärk on asutada juurde vähemalt üks – või miks mitte enamgi – Rotaract-klubi. Selle tegevuse arendamine ja toetamine ei erine ühestki juba toimivast tegevusalast, kogume vaid meie hulka tagasi need ”kadunud” endised vahetusõpilased koos nende sõprade ja koolikaaslastega, kes – vähemalt nende endi meelest – ei ole veel päris ”rotary-eas”. Rotaracti liikmete hulgas on meil hea ja viljakas kasvupind uuele Rotary-sugupõlvele – ja seda vajame me praegu rohkem kui kunagi varem.

Soome välisministeeriumi arenguabirahade vähendamine on mõjutanud otsustavalt ka Soome Rotary Arstidepanga ”kassavoolu”. Avaldan lootust, et klubid kaaluksid lisatoetusi, et nimetatud tegevust saaks hoidakäigus kasvõi minimaalses vormis.

Tuletan teile veelkord meelde ka eelolevat piirkonna sügiskoosolekut 24.10.2015 Vantaan Fur Centre’s.

Rotary-dollari vahetuskurss septembris on € 0,90.

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 2 – august 2015

HEAD ROTARIAANID, AUSTATUD ÕED JA VENNAD

Kuigi august on juba lõppemas, tahan selles kuukirjas puudutada selle kuu rotary-teemat – liikmeskonda – nii liikmete värbamise kui olemasolevate liikmete säilitamise seisukohast.

Olen kahjuks liiga tihti kohtunud klubides selge – kuigi otseselt väljaütlemata – tahtmatusega saada juurde uusi liikmeid. Ja selgitustest võiks teha kui mitte raamatu, siis brošüüri kindlasti. Sageli mainitud põhjuseks on, et “me ei ole leidnud (meile sobivaid) liikmekandidaate”. Mida iganes see varjatud “meile sobivaid” siis tähendab. Kas see on “meie arvamus” või mõne üksiku klubiliikme arvamus, mida teised klubiliikmed austavad ja rahulduvad vaikse peanoogutusega. Sellega seoses paluksin tuletada meelde meie organisatsiooni eetilisi põhimõtteid, mis juhinduvad nelja küsimuse testist. Eriti punktid kaks, kolm ja neli sobivad mõtete värskendamiseks.

Uute liikmete värbamise kõrval on sama tähtis kanda hoolt juba olemasoleva liikmeskonna eest. Jagada nende kogemusi ja lugusid sellest, miks nemad omal ajal klubiga liitusid ja miks nad on endiselt klubis. Mida see on neile andnud? Kas klubisse tulemise motiiv on olnud uute sõprussuhete loomine või isikliku kasu saamine näiteks heatasemeliste ettekannete vahendusel või ehk rahulduse saamine teadmisest, et saab organisatsioonile lootes aidata vähemate võimalustega inimesi ja hädasolijaid. Soovitan, et klubide koosolekutel räägitaks ja kuulataks neid liikmete lugusid, miks ei võiks kasvõi iga koosoleku alguses olla üks selline „liikmelugu“.

Rotary International on samuti algatanud uue liikmete jaoks kasuliku tegevuse ja selle kohta võite lugeda rohkem järgneva lingi kaudu: Find out more.

Külastage ka piirkonna kodulehte, kust leiate infot muuhulgas Silgusõudevõistluse kohta. Rohket osavõttu!!

Rotary-dollari kurss augustis on € 0,90

Ritva Heinonen

ERK Infokiri (ERK ja NoorTeater MTÜ), juuni 2015

Austatud rotariaanid

Kindlasti olete viimastel päevadel tundnud end puudutatuna NoorTeater MTÜ ja muusikali „Billy Elliot“ käsitlevatest meediakajastustest.

Ka meie, Eesti Rotary Keskuse juhatuses, tunneme muret klubivenna Meelis Pai ja tema ettevõtte käekäigu pärast, kuid kahjuks puudub meil täielik info ja kompetents, aga ka vajadus, andmaks hinnanguid kogu nende tegevuse kohta.

Küll aga saame alljärgnevaga täiendavat tähelepanu juhtida asjaoludele, mis on meile teada ja samuti varasemate vastavasisuliste infokirjade vahendusel kõigi rotariaanideni jõudnud.

Mitmete erinevate ideede, arutelude ja tööversioonide kooskõlastamise tulemusena jõuti ERKi juhatuse ja NoorTeater MTÜ vahel leppe allkirjastamiseni 14. veebruaril 2015. a. See lepe sätestas NoorTeater MTÜ annetuse jõustamise põhimõtted, mille kohaselt rahalisi arveldusi poolte vahel ette ei nähtud. NoorTeater MTÜ võimaldas vastavalt lepingule Eesti Rotary klubidel täita Nordea kontserdimajas 1200 kohta peaproovi ajal. Peaproovil etendust jälginud rotariaanid ja nende külalised tegid oma vabatahtlikud annetused Eesti Rotary Haridusfondi. Nimetatud etendusele pileteid ei müüdud.

Leping sätestas ka muid NoorTeater MTÜ annetusliku sisuga kohustusi (peoruumide rent, näituse pinnad kogu muusikali etendumise perioodil jms).

NoorTeater täitis oma lepingulised kohustused täielikult ja veatult, mis lõi võimaluse koguda annetuste näol Eesti Rotary Haridusfondi 26 137 eurot, millest pärast Rotary Päeva korraldamisega seotud kulude mahaarvamist on fondi kontol 17 201,96 eurot (peale aprillikuu kokkuvõtte tegemist on lisandunud annetusi summas 192,05 eurot).

Kahjuks on ajakirjanduses levinud lepinguliste suhete mitmed algsed töövariandid, mis kunagi sisuliste kokkulepeteni ei jõudnud. Kinnitame, et käesoleval hetkel lepingupooltel vastastikuseid pretensioone pole ja sellega on lepinguga sätestatud suhted poolte vahel lõpetatud.

Lepingu pooled alustasid Rotary päeva korraldamist heas usus ja koostöö käigus saavutati ka märkimisväärne tulemus.

Meediakajastusi monitoorides leiame, et ühelegi Rotary klubile, ega Eesti Rotary Keskusele, neis halba varju ei heideta. Rotary organisatsiooni puudutavaid teemasid on käsitletud vastutustundlikult ja lugupidavalt ning seepärast ei pea me vajalikuks avalikku arutellu sekkuda.

Loodame, et see kahetsusväärne intsident ei vähenda meie koostöötahet ega soovi minna edasiEesti Rotary ühise haridusprojektiga, mille hüvanguks senised jõupingutused tehtud on.

NoorTeater MTÜ ja Eesti Rotary Keskus MTÜ vaheline koostööleping on saadetud klubide presidentidele ja sekretäridele.

ERK juhatus

Tallinnas, 10. juunil 2015

Rotary International’s 110th Birthday, 2015

February 23 is the 110th anniversary of Rotary International. On this day in 1905, Rotary founder Paul Harris formed one of the world’s first service organizations, the Rotary Club of Chicago, as a place where professionals with diverse backgrounds could exchange ideas and form meaningful, lifelong friendships. Since then, Rotary has continued its commitment to service by providing clean water, improving maternal health, awarding scholarships, fighting diseases, and improving lives around the world.

Koolijuhid saavad tulevikus välismaal kolleegidelt õppida

Koostööleppe allkirjastamine
Koostööleppe allkirjastamine
Täna allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Eesti Rotary Keskus koostöö kokkuleppe Eesti koolijuhtide arenguprogrammiks, mis viib igal aastal vähemalt viis koolijuhti välisriikidesse stažeerima.
Programm „Toetus Eesti kooliuuendusele“ pakub koolijuhtidele stažeerimisvõimalusi maailmas tähelepanu ja tunnustust leidnud koolides, kus kasutatakse innovaatilisi õpetamis- ja juhtimismudeleid. Riigi, erasektori ja ülikoolide kokkulepe annab võimaluse avardada Eesti koolijuhtide rahvusvahelist kompetentsi ja väärtustada neid kooliuuenduse eestvedajana.

Programm käivitatakse Eesti Rotary klubisid ühendava Eesti Rotary Keskuse ettepanekul. Keskus võimaldab aastatel 2015-2020 iga-aastaselt vähemalt 5 stipendiumit. Ülikoolide ülesanne on pakkuda välja stažeerimiskohad ja viia läbi eelnev koolitus. Samuti pakuvad ülikoolid välismaal viibimise ajaks koolijuhile mentortuge. Eesti Koolijuhtide Ühendus aitab kaasa kontaktide leidmisele läbi oma rahvusvahelise võrgustiku ning korraldab programmis osalenute kogemuse jagamise teiste koolijuhtidega. Haridus- ja Teadusministeerium koostab põhimõtted programmis osalevate koolijuhtide valikuks ning katab ülikoolide poolt läbiviidava koolituse kulud.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski sõnul on koolijuhi roll haridusuuendustes määrava tähtsusega. „Koolijuhist sõltub, kas kool väärtustab, motiveerib ja toetab õpilast ja võimaldab tema potentsiaalil välja areneda, kas õpetajate professionaalset arengut toetatakse, kas kool teeb tulemuslikku koostööd lapsevanemate ja kogukonnaga. Loodav programm on hea näide riigi ja erasektori koostööst selle nimel, et Eesti koole juhiksid pädevad ja motiveeritud koolijuhid,“ ütles minister Ossinovski.

„Üleilmastumine ja kiirelt arenev digimaailm on esile kutsunud kultuurinihke, mis vajab uut moodi õpikäsitust. Tuleviku haridus ja kool võiks selles hoovuses, millega paratamatult kaasa liigume, toimida pigem juhendaja ja vaimse kompassina, kui ainult range tuupimise ja äraõppimise keskkonnana. Võtmeroll vajalikus kooliuuenemises on eelkõige koolijuhtidel,“ ütles loodava arenguprogrammi juhtkomitee liigeTallinna Ülikooli professor Mati Heidmets. „Ülikoolid saavad Eesti kooliuuendusele kaasa aidata maailmas juba kasutusel olevate  innovaatiliste koolipraktikate koondamise, kriitilise läbikaalumise ning Eesti õpetajaskonnale kättesaadavaks tegemisega. Kõiki jalgrattaid ei pea ise leiutama, maailmas on neid juba õige mitmeid olemas.“

„Eesti Rotary klubid on meie riigi iseseisvuse taastamise järgselt panustanud paljudesse ettevõtmistesse, mis on lisaks abivajajatele eelkõige seotud noorte ja haridusega. Käesolev arenguprogramm „Toetus Eesti kooliuuendusele“ on aga esmakordne, kus klubid üheskoos panustavad Eesti tuleviku hüvanguks. Vajalik uus õpikäsitus ja muutused koolis ei ole ainult haridusteema, vaid see on väljakutse kogu meie ühiskonnale,“ kommenteeris juhtkomitee liige ja Eesti Rotary ühisprojektide juht Peep Mühls. „Arvestades Eesti varasemat baasi on just üldharidusvaldkond see, kus meil on võimalik oma lastele ja tulevastele põlvkondadele pakkuda õpikeskkonda, mis on üheks parimaks mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas.“

Programmi kandideerimine kuulutatakse välja käesoleva aasta kevadel ning koolitustegevus on kavas käivitada 2015/2016 õppeaastal. Haridus- ja teadusministeeriumil on kavas koolijuhtide täiendusõppe raames aastatel 2015-2020 viia läbi ka täiendavaid programme koolijuhtide järelkasvu toetamiseks.

Rotary liikumine on maailma üks suuremaid ja vanemaid heategevusele ja ühiskonna teenimisele pühendunud organisatsioone, kuhu kuulub üle 1,2 miljoni rotariaani enam kui 34 tuhandes klubis ning mis käesoleval aastal tähistab oma 110. aastast sünnipäeva. Rotary liikumine Eestis sai alguse 1930. aastal kui asutati esimene klubi Tallinnas. Käesoleval ajal tegutseb Eesti erinevates linnades 16 klubi enam kui pooletuhande rotariaaniga.

Lisamaterjal: uhiste_kavatsuste_protokoll

Lisainfo:
Olavi Otepalu*
Eesti Rotary Keskuse ühisprojekti juht
Tel: 5682 9331*
*uuendatud nov. 2015

Pille Slabina
TLÜ Haridusinnovatsiooni Keskuse juhataja
Tel: 5629 8058

Äli Leijen
Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi juhataja
Tel: 5390 4516

Toomas Kruusimägi
Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees
Tel:  646 1306

Kristi Mikiver
Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja
Tel: 735 0280

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/koolijuhid-saavad-tulevikus-valismaal-kolleegidelt-oppida
26. jaanuar 2015 – 13:19

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.