ERK üldkoosolek / ERK General meeting 9.11.2018.

ERK üldkoosolek / ERK General meeting 9.11.2018.

Lp Klubi president
Lp Klubi tulevane president

MTÜ Eesti Rotary Klubid (ERK) üldkoosolek toimub 09. november 2018, kell 16:00 Tallinnas Mectroy keskuses, Raja 5, koosolekult on võimalik osa võtta ka konverentskõne kaudu. Koosolekule on oodatud klubide presidendid ja tulevased presidendid.

Hääletamisprotsessis on igal klubil üks hääl.

Palume, et klubist oleks esindatud seaduslik esindaja vastavalt klubi kehtivale põhikirjale (vajadusel volitusega ning vastavalt klubi Äriregistri b-kaardile). Volikiri võib olla ka digitaalselt saadetud.

16:00 Sissejuhatus
ERK üldkoosoleku päevakava:
1. Kohalolijate kontroll, volituste kontrollimine (seda alustatakse osalejate saabumisest);
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
3. Koosoleku avamine ja kvoorumi tuvastamine;
4. MTÜ lõpetamise otsustamine
5. MTÜ eelmise perioodi majandusaasta aruanne
6. MTÜ likvideerimisbilanss ja -tulemiaruanne (seis vähemalt 1 päev enne üldkoosoleku toimumist)
7. MTÜ likvideerija (-te) määramine
8. Üldkoosoleku lõpetamine.
17:30 Koosoleku lõpp

Muu info:
1. Klubidel on soovi korral võimalus teha ettepanekuid päevakava täiendamiseks;
2. Päevakavasse võib tulla muudatusi vastavalt teemade päevakorda kerkimisega.

Pikendatud: Palume registeeruda hiljemalt 7. november 2018. LINK: https://goo.gl/forms/0GIBbDfh4bU4hQNH3

***
Dear Club Presidents,
Dear Club Presidents-Elect,

MTÜ Rotary Clubs of Estonia (ERK) General meeting will be held on November 11th 2018 at 16:00 in Mectory Center, Raja 5, Tallinn and there shall be option to join meeting online. Presidents and President-elects are invited.

Each club has one vote.

Please make sure that club would be represented by a legal representative in accordance with the statutes of the club (if necessary letter of attorney in accordance with the Business Register’s card B). The power of attorney may also be sent digitally.

16:00 Introduction
ERK general meeting agenda:
1. The attendance verification, verification for credentials/starts at the arrival of participants);
2. Election of general meeting manager and secretary;
3. Opening of the meeting and establishment of quorum;
4. Decision on the termination of ERK;
5. Annual report of the previous year of ERK;
6. Liquidation balance sheet and final report (state at least 1 day before the general meeting) of ERK;
7. Determination of the liquidator (s) of ERK;
8. Closing of the general meeting.
17:30 Ending

Additional information:
1. The clubs have the possibility to make proposals to supplement the agenda;
2. There may be changes according to the agenda of the topics on the agenda for upheaval.

Please register no later than 7. November 2018 LINK:

https://goo.gl/forms/0GIBbDfh4bU4hQNH3

Lisan ka Mektory asukoha ja parkimise info:

https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kontakt-103/kuidas-meid-leida-3/

Materjalid asuvad materjalide kaustas.