ERK üldkoosolek / ERK General meeting 5. juuni 2018

Lp Klubi president
Lp Klubi tulevane president
 
 
MTÜ Eesti Rotary Klubid (ERK) üldkoosolek toimub 5. juuni algusega kell 11:00 (kogunemine alates 10:30), Estonian Business School’i ruumides aadressil A. Lauteri 3 Tallinn. Koosolekule on oodatud klubide presidendid ja president-electid, lisaks muud klubi ametnikud, kes soovivad osaleda.
 
Registeerimine kuni 30. mai: https://goo.gl/forms/mAfOEzfa28Uxipgp2
 
Hääletamisprotsessis on igal klubil üks hääl.
 
Palume, et klubist oleks esindatud seaduslik esindaja vastavalt klubi kehtivale põhikirjale (vajadusel volitusega ning vastavalt klubi Äriregistri b-kaardile). Volikiri võib olla ka digitaalselt saadetud.
 
11:00 Sissejuhatus
ERK üldkoosoleku päevakava:
1. Kohalolijate kontroll, volituste kontrollimine (seda alustatakse osalejate saabumisest);
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
3. Koosoleku avamine ja kvoorumi tuvastamine;
4. ERKi läbirääkimise töögrupi aruanne 27.04.2018 kohtumisest;
5. ERKi likvideerimine (kas; kui jah, siis millal);
6. Üldkoosoleku lõpetamine.
12:30 Koosoleku lõpp
 
Muu info:
1. Klubidel on soovi korral võimalus teha ettepanekuid päevakava täiendamiseks;
2. Päevakavasse võib tulla muudatusi vastavalt teemade päevakorda kerkimisega.
 
 
***
Dear Club Presidents,
Dear Club Presidents-Elect,
 
 
MTÜ Rotary Clubs of Estonia (ERK) General meeting will be held on June 5th 2018 at 11:00 (gathering from 10:30) in the Estonian Business School address A. Lauteri 3 Tallinn. Presidents and President-elects are invited. In the case of interest other club officer are also invited.
 
Registration until May 30: https://goo.gl/forms/mAfOEzfa28Uxipgp2
 
Each club has one vote. 
 
Please make sure that club would be represented by a legal representative in accordance with the statutes of the club (if necessary letter of attorney in accordance with the Business Register’s card B). The power of attorney may also be sent digitally.
 
11:00 Introduction
ERK general meeting agenda:
1. The attendance verification, verification for credentials/starts at the arrival of participants);
2. Election of general meeting manager and secretary;
3. Opening of the meeting and establishment of quorum;
4. ERK Negoation Group report about the 27.04.2018 meeting;
5. Elimination of the ERK (if yes; if so, when);
6. Closing of the general meeting.
12:30 Ending
 
Additional information:
1. The clubs have the possibility to make proposals to supplement the agenda;
2. There may be changes according to the agenda of the topics on the agenda for upheaval.