ERK üldkoosolek / ERK General meeting 17.11.2017

ERK üldkoosolek toimub reedel, 17. novembril 2017 algusega kell 09:30, Estonian Business School’i ruumides aadressil A. Lauteri 3 Tallinn, 10114.

Hääletamisprotsessis on igal klubil üks hääl.
Palume, et klubist oleks esindatud seaduslik esindaja vastavalt klubi kehtivale põhikirjale (vajadusel volitusega ning vastavalt klubi Äriregistri b-kaardile). Volikiri võib olla ka digitaalselt saadetud.

10:00 Sissejuhatus
ERK üldkoosoleku päevakava:
1. Kohalolijate kontroll, volituste kontrollimine (seda alustatakse osalejate saabumisest);
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
3. Koosoleku avamine ja kvoorumi tuvastamine.
4. 2015-2016 majandusaruande tutvustamine ja kinnitamine;
5. Eesti Rotary Keskus MTÜ (ERK) liikmed;
6. Tallinna Rotary Klubi poolt Eesti Rotary Klubide presidentidele edastatud informatsioonist piirkond 1420 terviklikkusest;
7. Üldkoosoleku lõpetamine.

Muu info:
1. Klubidel on soovi korral võimalus teha ettepanekuid päevakava täiendamiseks;
2. Päevakavasse võib tulla muudatusi vastavalt teemade päevakorda kerkimisega;

Palun registreerige ennast hiljemalt 15. novembriks 2017 järgmise viite kaudu: https://goo.gl/forms/DImi27bkNd1Lb4qt2

***
ERK General meeting will be held on Friday, November 17th 2017 at 09:30 in the Estonian Business School address A. Lauteri 3 Tallinn, 10114.

Each club has one vote. Please make sure that club would be represented by a legal representative in
accordance with the statutes of the club (if necessary letter of attorney in accordance with the Business Register’s card B). The power of attorney may also be sent digitally.

10:00 Introduction
ERK general meeting agenda:
1. The attendance verification, verification for credentials/starts at the arrival of participants);
2. Election of general meeting manager and secretary;
3. Opening of the meeting and establishment of quorum;
4. 2015-2016 Annual Raport Presentation and Approval;
5. ERK MTU Members;
6. From the information provided by the Tallinn Rotary Club to the Presidents of Estonian Rotary Clubs, the area of ​​1420s integrity.
7. Closing of the general meeting.

Additional information:
1. The clubs have the possibility to make proposals to supplement the agenda;
2. There may be changes according to the agenda of the topics on the agenda for upheaval;

Please register no later than by 15 of November 2017, registration link: https://goo.gl/forms/DImi27bkNd1Lb4qt2

 

Protokoll:

ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

 1. Koosolekul osales 13 ühingu liiget ja kaks liikmekandidaati.
 2. Koosoleku juhatajaks valiti lihthäälteenamusega Urmas Kaarlep ja protokollijaks valiti lihthäälteenamusega Marit Mikson.
 3. Koosolek oli otsustusvõimeline, kuna osales enam kui 2/3 ühingu liikmetest.
 4. Kinnitada ühingu 2015-16. maj. aruanne.
  Poolt 12 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1.
  a. Otsustati, et 2016-17. maj. aruanne saadetakse enne ühingu liikmetele saatmist, tutvumiseks revisjonikomisjonile ja aruanne tutvustatakse ja kinnitatakse ühingu liikmete poolt posti teel.
  Poolt 13 häält , vastu 0 häält, erapooletuid 0.
 5. Võtta vastu ühingusse uued liikmed:
  a. Tallinn Moon Rotary Klubi ja
  b. MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi.
  Poolt 13 häält , vastu 0 häält, erapooletuid 0.
 6. Arutada teemal Tallinna Rotary Klubi poolt Eesti Rotary Klubide presidentidele edastatud informatsioonist piirkond 1420 terviklikkusest.
  a. Tallinn Rotary Klubi tutvustas oma kirja ja sellega seotud asjaolusid.
  b. Tallinn Vanalinn Rotary Klubi kinnitas, et neil on siiski neli aastat olnud seisukoht, et Eestil võiks olla oma eelarve ja pikaajaline eesmärk on iseseisev Rotary piirkond.
  c. Tartu Rotary Klubi on arutanud kirja koosolekul ja võtnud selle teadmiseks, otsuseid sellega seoses tehtud ei ole. Samuti jäi sarnane arvamus kõlama Pärnu, Tartu Hansa, Tallinn Hansa ja Viru Rotary Klubist.
  d. Ühingu seisukoht on, et ühing on tugifuktsioon Eesti klubidele ja ei esinda klubisid.
  e. Klubi seisukohti piirkonna 1420 terviklikkusest on kasulik võtta teemaks kuberneri visiitide ajal või suheldes otse Soome rotariaanidega.
 7. Muud päevakorda tekkinud teemad:
  a. Klubid tegid lühikese ülevaate oma klubist ja tutvustasid oma klubide projekte.
  b. Tehti ülevaade Eesti Haridusfondist, võimalusel koolijuhid (nii I kui ka II lend) kutsuda 2018. aasta PETSile kogemusi jagama.
 8. Üldkoosolek lõpetatati 12:15.